Hírlevél

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek / Üzlet Szabályzat:

1.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1.A LaModa Futuro Kft. (székhely: 2330,Dunaharaszti,KinizsiP.18.telefon 0620/353-5193, e-mail: sxl.butik@gmail.com, adószám:12930722-2-13, cégjegyzékszám: Cg.13-09-092711,atovábbiakban: Szállító) a jelen általános szerződésifeltételekben és az annak alapján leadott egyedi rendelésekbenfoglaltak szerinti szolgáltató tevékenységet végez a megrendelő(a továbbiakban: Megrendelő) részére.
1.2. A www.sxl-divat.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető értékesítésirendszerben (a továbbiakban Értékesítési Rendszer) történővásárlásra a Weboldalon keresztül, illetve üzletünkben (2330, Dunaharaszti Dózsa György út 8., működési engedély száma: 4/58/2003, kibocsátója: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztálya)van lehetőség.
1.3. A szerződés elektronikus úton történő megkötésére a jelen általános szerződési feltételekben illetőleg a Weboldalon mindenkor szereplő tájékoztatásban foglaltak irányadók.
1.4. Az Értékesítési Rendszerben megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a jelen általános szerződési feltételek szerinti ajánlatokat és azok elfogadását szállító iktatja, Megrendelő a megrendelés száma alapján érdeklődhet a megrendelése felől, amely számot Megrendelő a megrendelési információkat tartalmazó, Szállító számítógépes rendszere által automatikusan küldött és ajánlatnak, illetve elfogadásnak vagy visszaigazolásnak nem minősülő értesítőből ismerheti meg.
1.5. A szerződés nyelve a magyar.
1.6. Az Értékesítési Rendszerben bárki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Megrendelő a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.
1.7. A Megrendelő kijelenti, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Hamis adatok tudatos rögzítése a regisztráció során Szállító megtévesztésének minősül, az abból eredő károkért a hamis adatot szolgáltató Megrendelő felel.

2.) REGISZTRÁCIÓ

Az sxl-divat.hu webáruházában mindenki szabadon böngészhet,kereshet ill. feltöltheti kosarát regisztráció és korlátozás nélkül.
A regisztrációs adatlap kitöltése az Üzletszabályzat elfogadásátjelenti és azt a Vevő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztráció ingyenes.
Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szállító felelősséget nem vállal. Megrendelő a regisztráció során megadott és így a Szállító által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizni és módosítani tudja.
www.sxl-divat.hu fenntartja a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon ill. töröljön.

3.) TERMÉKEK ÉS ÁRAK

A termékek eladási ára és jellemzői a konkrét árucikket ábrázolókép mellett feltüntetett információkból ismerhető meg. A termék fotója mellett található ár minden esetben a termék bruttó vételára, mely az általános forgalmi adó összegét (jelenleg 27%) tartalmazza.
Áraink nem tartalmazzák a kiszállítási díját. Díjtáblázatunk a Szállítás menüpontban olvasható.
Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai,adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ilyen esetekben cégünk ajánlati kötöttsége nem áll fenn. A www.sxl-divat.hu él az elállás jogával az általános piaci árhoz képest irreálisan alacsony ár feltüntetése esetén is. A megrendelés meghiúsulása esetén az sxl-divat.hu oldal üzemeltetőjét semmilyen kötelezettség nem terheli.
Ügyfélszolgálatunk a hibát telefonon, vagy e-mailben jelzi Önnek, s élhet elállási jogával.
Árainkra vonatkozó ajánlati kötöttségünk a visszaigazolással egyidejűleg lép érvénybe.

4.) VÁSÁRLÁS AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERBEN

4.1.Szállító a 4.4 pont szerinti visszaigazolás elküldésével vállalja a Weboldalon szereplő termékek beszerzését és Vevő kérésére annak házhoz szállítását.
4.2. Szállító aktuális ajánlati felhívását a Weboldal tartalmazza a termékeket jelölő képek és az azok mellett található információk feltüntetésével. A Weboldalon feltüntetett termékek és az azokra vonatkozó információk ajánlattételnek nem minősülnek.
4.3. Szállító ajánlati felhívására a Megrendelő a kiválasztott Termék áru kosárba történő helyezésével,valamint a szállítási mód és a fizetési információk megadását követően, a "rendelés megerősítése" ikonra történő kattintással tesz ajánlatot. Az árukosár tartalma a megrendelés megerősítésének időpontjáig bármikor megváltoztatható. Azadatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása érdekében a megrendelés megerősítését megelőzően az árukosár teljes tartalma önálló ablakban jelenik meg.
4.4. Szállító számítógépes rendszere automatikusan értesíti Megrendelőt megrendelése számáról, és a megrendeléssel kapcsolatos egyéb információkról, amely nem minősül az ajánlat elfogadásának vagy visszaigazolásnak. Szállító a megrendelést a Megrendelő részére e-mail útján ezen értesítőt követően haladéktalanu lelküldött visszaigazolással fogadja el. Amennyiben e visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított negyvennyolc (48) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy Szállító ajánlati kötöttsége megszűnik. A Megrendelő megrendelésének megfelelő tartalmú visszaigazolással a szerződés létrejön. Amennyiben Szállító visszaigazolása a megrendelésében foglaltaktól eltér, úgy az új ajánlattételnek minősül és a szerződés az új ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
4.5. A Megrendelő köteles a szállítás - 4.4. pont szerintivisszaigazolásban megjelölt időpontjában - a Termékeket tételesen ellenőrizni, mennyiségileg átvenni. Szerződés szerű -a megrendelés szerinti visszaigazolásnak megfelelő - teljesítés esetén Megrendelő köteles az átvételt aláírásával elismerni,és a Termékek ellenértékét számla ellenében az átvételkor készpénzben megfizetni. Az átvételt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni, kivéve azon hibákat, amelyek az átvételkor nem voltak észlelhetők.

5.)  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1. Az Értékesítési Rendszerben való vásárlás feltételezi, hogy a Megrendelő ismeretekkel rendelkezik az Internet nyújtotta lehetőségekről és azok korlátairól, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai feltételekre, teljesítményekre és a működés kapcsán felmerülő esetleges hibákra.
5.2. A Szállító nem felel az Interne thasználatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása.

Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikáció svonalakon.

Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

5.3. A Szállító nem felel semmilyen kárért, ami akár közvetlenül akár közvetett módon az Értékesítési Rendszerhez valócsatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból következett be.
5.4. A Megrendelő kötelezettsége a számítógépén tárolt adatainak a védelme abehatolóktól. Szállító nem felel Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért.

6.) ADATVÉDELEM

6.1. Szállító a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.tv., valamint azelektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.
6.2. Szállító Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti.
6.3. Szállító a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint létrejött szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek adíj meghatározása és a számlázás céljábólelengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
6.4. Szállító - a 6.3. pontban foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásáhoztechnikailag elengedhetetlenül szükségesek. Szállítónak úgykell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez aszolgáltatás nyújtásához és törvényben meghatározott egyébcélok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben azesetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
6.5. Szállító a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 6.4. pontban meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Megrendelőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési célelőzetes meghatározása mellett és a Megrendelő külön hozzájárulása alapján kezelhet.
6.6. Szállító aszolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 6.5. pontszerinti adatkezelést Megrendelő megtilthassa.
6.7. A 6.5.pontban meghatározott adatokat Szállító nem kapcsolhatja össze Megrendelő azonosító adataival és a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatja át harmadik személy számára.
6.8. Megrendelő a regisztrációval tudomásul veszi és hozzájárul a6.2., 6.3 és a 6.4. pontban meghatározott adatkezeléshez. A 6.2., 6.3. illetve 6.4. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat- ide nem értve a regisztráció során megadott adatokat - törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 6.5. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha azadatkezelési cél megszűnt, vagy a Megrendelő így rendelkezik. A regisztráció során megadott adatokat a Megrendelő törli arendszerből. A számvitelről szóló törvény vagy más törvényeltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
6.9. Megrendelő által a Weboldal "vélemények"menüpontjában küldött vagy átvitt adatok, információk vagyegyéb közlemények (a továbbiakban: közlemények) nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megilletőjogi védelemben. E közlemények elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyébcélra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.
Szállító a Weboldal illetve ügyfélszolgálata útján biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szállító mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Megrendelővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. A jelen általánosszerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgáritörvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók.

7.) A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötöttszerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény(a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Arendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodószervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldiszékhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodószervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alátartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) Arendelet hatálya nem terjed ki:
a) a pénzügyi szolgáltatásiés a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönösbiztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkalkapcsolatos szerződésre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtószervezettel kötött szerződésre;
d) az építésiszerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanravonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre,kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésrekizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, azutazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedigkizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet alkalmazásábantávközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagya címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időbenköteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
B) a szerződés tárgyánaklényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról,beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetésikötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállításköltségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítésegyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g)a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt azalapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlatikötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltakteljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2)A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, azigénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteleseleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon teszszerződés kötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyé t(lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányulószándékára.
3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdéséneka)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más,a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási joggyakorlásának feltételeit, módját és következményeit,ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3)bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor afogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
B)a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyébszervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásaitérvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállásfeltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehetőkiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat)biztosítását;
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét,ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évetmeghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nemalkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommalnyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét atávközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. Afogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodószervezet (2) bekezdés B) pontjában meghatározott címéről.
4.§ (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belülindokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogátattól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette,szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződéstmegkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. §szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Haa gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerintitájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállásjogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtásaesetében pedig a szerződés megkötésének napjától számítotthárom hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerintitájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónaponbelül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva állónyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor atájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezetköteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, delegkésőbb az elállást követő harminc napon belülvisszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlásamiatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerültköltségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nemrendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.5.§ A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nemgyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot.
a) szolgáltatásnyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanaposelállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet ateljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
B) olyanáru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében,amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet általnem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áruértékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött,illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezettkérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nemszolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetveképfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányáravonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztófelbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lapterjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f)szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha az áru árátvagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodószervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, afogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása afogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztóa gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződésfelbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőlekamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodószervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződésmegkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy akölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségénekmeghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerintitájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2)bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áruárát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadikszemély által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekrőlés a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy afogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és agazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. Agazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról apénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) Afelek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet afogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számítottharminc napon belül köteles a szerződés szerintiteljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésbenvállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert aszerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetvea megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteleserről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint afogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbharminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítésea gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyébkövetkezményei alól.(3)
Ha a gazdálkodó szervezet aszerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetveszolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási joggyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatbanfelmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. Aköltségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítőáruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről agazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles afogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A gazdálkodó szervezet nemkövetelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árutértékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábbana fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatánakelmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezetajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) Afogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy agazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automatahívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot)használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nemrendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezetttiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlenkapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozikaz (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A gazdálkodó szervezetetterheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározotttájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidőkbetartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint afogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
11. §(1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesennem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztójavára lehet eltérni.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépésétkövetően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) Erendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésrőlszóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2)bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébea "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.
(3) Ez arendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek ésazok tagállamai között társulás létesítéséről szóló,Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodástárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak atávolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztókvédelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethetőszabályozást tartalmaz.

Kellemesböngészést kívánunk!
www.sxl-divat.hu